.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

จดทะเบียนตามกฎหมายใหม่
จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
       การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและระเบียบกรมที่ดิน
       ขอเสนอบริการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร       
1.  ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2.  ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
     กฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.  จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
4.  จัดทำรายงานการประชุม
5.  จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน
6  เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียน
7.  รวบรวมเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯที่ได้จดทะเบียน
ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.thaimanage.com/     http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  7/2/2562 เวลา 21.00 น.