.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
       นิติบุคคลอาคารชุดจะมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการสำคัญภายในอาคารชุด โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2. ถาม ตอบผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
4. เอกสารยื่นจดทะเบียนกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล


ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.thaimanage.com/     http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  7/2/2562 เวลา 21.00 น.